امکانات آزمایشگاهی

  
دستگاه اندازه گیری دنده مدل DO-3  PC و ساخت شرکت GEAR Spect چک می باشد.

   این دستگاه قابلیت تهیه گراف کامل لید و پروفیل واندازه گیری کلیه انحرافات دنده مانند Fp, Fr, fβ, fαوسایر پارامترهای دنده را مطابق با DIN 3961,DIN 3962 دارا می باشد .

     این دستگاه قابلیت کنترل قطعات دنده و شفت را در محدوده زیر دارا می باشد:

Max Gear diameter=280 mm

MaxModule of Gear=8.0mm

Max length of shaft=700 mm

Max Helix angle , right and left = 50 ° 

Max weight of work piece =20 kg


دستگاه اندازه گیری تست فرم :
 

دستگاه تست فرم مدل Mahrsurf  CD 120 ساخت شرکت Mhar آلمان می باشد
این دستگاه قابلیت اندازه گیری  فرم های مختلف قطعات که نیاز به  اندازه گیری
دقیق دارند را توانا می باشد و قابل اندازه گذاری بر روی کامپیوتر با دقت بالا و ارائه
گراف مربوطه را می باشد.

دستگاه صافی سنج :

 


دستگاه صافی سنج مدل Mahr PS1 ساخت شرکت Mahr آلمان  می باشد و این دستگاه جهت اندازه گیری صافی سطح در بالاترین دقت مورد استفاده قرارمی گیرد که نمادهای Ra,Rz,Rmax,… را برای ما بصورت گراف نشان میدهد .

دستگاه سختی سنج :
 


دستگاه سختی سنج ساخت کشور انگلستان می باشد که به روش مکانیکی 
بوده  و اندازه گیری آن به روش راکول اندازه گیری می باشد.


میز صافی :
میز صافی گرانیتی ساخت کشور انگلستان که امکان بدست آوردن اندازه گیری دقیق قطعات را در این
 سطوح فراهم می کند.
 


دستگاه ترکیاب:

دستگاه ترکیاب که بصورت مادون بنفش کار می کیند توانایی بالایی در نشان دادن ترک های سطحی انواع مختلف قطعات را دارد که بعد از مغناطیس نمودن در یک کویل مغناطیسی و مشاهده ترک ها میتواند دوباره قطعات را دمغناطیس نماید.


اتاق کنترل: