چشم انداز و استراتژیکی شرکت

v      چشم انداز شرکت

 

راه اندازی خط تولید برای مونتاژ

توسعه و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت بر اساس الزامات مشتریان

افزایش رضایت مشتریان

حرکت در راستای رسیدن به ضایعات صفر
راه اندازی  واحد تحقیق توسعه
افزایش تیراژ تولید محصولات موجود
توسعه فیزیکی کارگاه
تجهیز آزمایشگاه شرکت
ثابت نگهداشتن قیمتها
افزایش توان تولیدی با افزایش ماشین آلات
توسعه فرهنگی مشارکت و افزایش سرانه آموزش
توسعه کمی نیروی انسانی
شناسایی تامین کنندگان مناسب
ارتقاء تامین کنندگان 

v      استراتژیهای شرکت 

توسعه بازار سازمان در زمینه قطعه و مجموعه سازی
افزایش توان رقابت پذیری سازمان
توسعه توان تولیدی سازمان
توسعه توان فنی نیروی انسانی
همکاری مستقیم با خودرو
افزایش توان مالی